CIVITATIS

W sierpniu 2012 roku Semper Avanti zaprosiło do Polski przedstawiciele 16 organizacji pozarządowych z 8 krajów: Estonii, Rumunii, Litwy, Holandii, Węgier, Turcji i Bułgarii.

Tematem projektu była symulacja obrad rady miejskiej wykreowanego, przez szkoleniowców Semper Avanti, miasta – Civitatis. Bezrobocie, brak zaangażowania ze strony obywateli, dyskryminacja, problemy z edukacją, brak tolerancji – to tylko niektóre z problemów, które rozwiązać musieli uczestnicy wcielający się w radnych.

W czasie symulacji młodzież została podzielona na kilka grup. Poza miejskimi radnymi ważną rolę odgrywali także reprezentanci różnych grup
społecznych: studenci, emeryci, ekolodzy, artyści, naukowcy, przedsiębiorcy, reprezentanci NGO oraz dziennikarze.

Uczestnicy przygotowali między innymi kampanię promocyjną, urządzili strajk, a pod koniec zbudowali makietę Civitatis.

 

CIVITATIS

In August 2012 Semper Avanti invite to Poland, representatives of 16 NGOs from 8 different countries: Estonia, Romania, Lithuania, Netherlands, Hungary, Turkey and Bulgaria.

The aim of the project was to create city council meetings by trainers of Semper Avanti from city – Civitatis.
Unemployment, lack of commitment on the part of citizens, discrimination, problems with education, lack of tolerance – are just some of the problems that they had to solve during the participation in the councilors.

During the simulation the youth was divided into several groups. In addition to municipal councilors played an important role as representatives of various groups:

Society: students, retirees, environmentalists, artists, scientists, businessmen, NGO representatives and journalists.

Participants prepared, inter alia, promotional campaign, organized a strike, and at the end, they built a mock-up civitatis.

04

03

02

01