EUROPA ZAWODOWO

Tytuł projektu: „EUROPA ZAWODOWO”

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Semper Avanti

Partner krajowy: Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Partnerzy zagraniczni:

  • włoska organizacja “YouNet”
  • niemiecka certyfikowana organizacja non-profit “Gesellschaft für Europabildung e.V (GEB)”
  • hiszpańska organizacja „Asociación Mundus – Un Mundo a tus Pies

Grupa docelowa: wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 64 osoby, w tym 32 kobiety, w wieku 18-35 lat, zagrożone wykluczeniem społecznym, które należą do grupy NEET, tj. spełniają łącznie następujące warunki:

– nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo);

– nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;

– nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Dodatkowo co najmniej 16 uczestniczek i 16 uczestników będzie osobami należącymi do grupy ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków pracy i życia kwalifikujące się do wsparcia przez OHP.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 64 osób (32 K i 32 M) z terenu województwa dolnośląskiego, w wieku 18-35 lat, należących do grupy NEET, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację w terminie 06.04.2016 r. – 31.12.2017 r. staży zagranicznych w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

 

Okres realizacji: 06.04.2016 r. – 31.12.2017 r.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa: 1 764 557,54 zł (97 % wartości projektu).

Wartość wkładu własnego wnoszonego przez Wnioskodawcę tj. Stowarzyszenie Semper Avanti: 54 573,94 zł (3%wartości projektu).

 

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

Zadanie 1 – Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu;

Zadanie 2- Przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników/uczestniczek do mobilności;

Zadanie 3- Pobyt uczestników/uczestniczek za granicą, tj. realizacja przez każdego uczestnika projektu 60-dniowego stażu zagranicznego;

Zadanie 4 – Aktywizacja uczestników/uczestniczek po powrocie do kraju, tj. realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

Zadanie 5 – Monitoring (w tym opieka mentorska) i ewaluacja projektu

 

Istotnym efektem realizacji projektu będzie nabycie kompetencji społeczno-zawodowych i kluczowych, w celu podjęcia zatrudnienia przez 58 uczestników projektu. Ponadto w rezultacie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zdobędą doświadczenie zawodowe u zagranicznych pracodawców, które zwiększy ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy i wpłynie motywująco na osoby objęte wsparciem.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie OHP

szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie – Grupa I

Zał. do Harmonogramu dla GR.1 – Miejsca realizacji staży

szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie – Grupa II

Zał. do Harmonogramu dla GR.2 – Miejsca realizacji staży

szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie – Grupa III

Zał. do Harmonogramu dla GR.3 – Miejsca realizacji staży

szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie – Grupa IV

Zał. do Harmonogramu dla GR.4 – Miejsca realizacji staży

szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie – Grupa V

Zał. do Harmonogramu dla GR.5 – Miejsca realizacji staży

szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie – Grupa VI

Zał. do Harmonogramu dla GR.6 – Miejsca realizacji staży

szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie – Grupa VII

Zał. do Harmonogramu dla GR.7 – Miejsca realizacji staży

szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie – Grupa VIII

Zał. do Harmonogramu dla GR.8 – Miejsca realizacji staży

Europa Zawodowo – ulotka str 1

Europa Zawodowo – ulotka str 2

PLAKAT

logotypy