HAPPY EUROPE

W lipcu 2013 roku do Nowego Gierałtowa zjechali reprezentanci 7 krajów – Rumunii, Turcji, Bułgarii, Polski, Czech oraz Irlandii Północnej. Młodzież (17 – 30 lat), podczas symulacji obrad, miała okazję wcielić się w rolę eurodeputowanych Parlamentu Europejskiego.

Uczestnicy omawiali najbardziej aktualne tematy: partycypacji młodzieży, demokracji, obywatelstwa europejskiego, społeczeństwa obywatelskiego, edukacji, dyskryminacji i tolerancji, migracji, problemów gospodarczych, współpracy międzynarodowej, różnorodności kulturowej, bezrobocia wśród młodzieży, zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska.

Cele projektu:
– zaangażowanie młodzieży w życie społeczności lokalnej, regionalnej, czy
europejskiej
– zwrócenie uwagi na zagadnienia: bezrobocia, wykluczenia społecznego,
dyskryminacji, mniejszości etnicznych, ochrony środowiska, przestrzeni dla
przedsiębiorców, infrastruktury, edukacji i sportu
– zidentyfikowanie szans i zagrożeń dla realizacji polityki młodzieżowej
na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym
– rozwój dialogu pomiędzy młodymi ludźmi a decydentami

W projekcie uczestniczyły władze gminy Stronie Śląskie.

 

Happy Europe

In July 2013, arrived to Nowego Gierałtowa representatives of 7 countries – Romania, Turkey, Bulgaria, Poland, Czech Republic and Northern Ireland. Youth people (17 – 30 years), during the simulation session, had the opportunity to play the role of MEPs of the European Parliament.

The participants discussed the most topical issues: youth participation, democracy, citizenship, civil society, education, discrimination and tolerance, migration, economic problems, international cooperation, cultural diversity, youth unemployment, healthy living and environmental protection.

Goals of the project:

– The involvement of young people in local, regional or European
– Draw attention to the issues: unemployment, social exclusion, discrimination, ethnic minorities, environment, space businesses, infrastructure, education and sport
– Identify opportunities and threats to the youth policy at local, regional, national and international
– Development of a dialogue between young people and decision makers

The project involved the local authority Party Silesia.

r--profiles-mliberska-desktop-dsc00944-small