Having a voice, Having a choice!

Having a voice, Having a choice!

“Masz głos ! Masz wybór!” to projekt, który wzmocnił rolę młodych ludzi jako partnerów w rozmowach z osobami decydującymi o polityce i sprawach dotyczącymi młodzieży. Jednym z naszych celów, podczas prowadzenia tego projektu było przetestowanie kreatywnych, alternatywnych narzędzi konsultacji społecznych: fotografii, malarstwa, teatru społecznego i nowych mediów. Istotne było zaadoptowanie ich jako instrumentów badania potrzeb młodzieży.

Projekt składał się z 3 głównych części: przygotowania warsztatów, przeprowadzenia szkoleń i podsumowania rezultatów. Pierwszy etap opracowany został przez uczestników, we współpracy z trenerami Semper Avanti, podczas spotkania w Żmigrodzie w 2011 roku. Wzięło w nim udział 100 osób z Polski i Danii. Następnie uczestnicy przeprowadzili 2 warsztaty dla swoich rówieśników, łącznie dla 356 osób. Na początku 2012 roku rezultaty zostały zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej w duńskim mieście Sjølund.

 

Having a Voice, Having a choice!

„You have a voice! You have a choice! ” is a project that has strengthened the role of young people as partners in discussions with decision-makers and policy issues affecting young people. One of our goals when performing this project was to test the creative, alternative public consultation tools: photography, painting, theater, social and new media. It was important to adopting them as instruments for studying the needs of young people.

 

The project consisted of three main parts: preparation workshops, conduct training and summarize the results. The first stage was developed by the participants, in collaboration with the coaches of Semper Avanti, during a meeting in Żmigród in 2011. It was attended by 100 people from polish and danese people. The participants then conducted 2 workshops for their peers, including for 356 people. At the beginning of 2012, the results were presented during the conference summarizing the Danish town Sjølund.

DSC04312

3333

333

33

Having a voice, Having a choice