Kurs na różnorodność – budowanie i wzmacnianie kulturowych kompetencji Wrocławian

Wspólnie z naszymi wolontariuszami EVS realizujemy projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław, pt. „Kurs na różnorodność – budowanie i wzmacnianie kulturowych kompetencji Wrocławian”.

Działania rozpoczęły się w lutym i potrwają do końca czerwca 2014 roku. Najważniejszym celem naszego działania jest rozbudzanie wrażliwości międzykulturowej oraz przełamywanie stereotypów wobec przedstawicieli odmiennych kultur. Działania zaplanowane w projekcie to Wieczory Kulturowe – pozwalające na wzbogacenie wiedzy o wybranych krajach Europy i świata – oraz warsztaty „Wielokulturowość na co dzień” prowadzone we wrocławskich szkołach gimnazjalnych i liceach.

Naszym głównym punktem odniesienia są kraje, z których pochodzą wolontariusze – Chiny, Wietnam, Filipiny, Rosja, Portugalia, Niemcy, Francja.

 

Together with our EVS volunteers we realized a project financed by the Municipality of Wroclaw, Fri  „The course on diversity – building and strengthening the cultural competence of Wroclaw.”

The activities started in February and will last until the end of June 2014. The most important goal of our activities is to awaken intercultural sensitivity and overcome stereotypes against representatives of different cultures. The activities planned in the project are the Cultural Evenings – allowing the enrichment of knowledge of selected countries in Europe and the world – as well as workshops „Multiculturalism every day” held in Wroclaw junior high schools and high schools.

Our main point of reference are the countries from where our volunteers belong – China, Vietnam, the Philippines, Russia, Portugal, Germany, France.

logos