”Youth councils – making things better”

”Youth councils – making things better” to projekt wspierający rady młodzieżowe z Dolnego Śląska. Uczestnicy projektu spotkali się z rówieśnikami z Turcji, Niemiec, Estonii, Łotwy oraz Bułgarii w dniach 21 – 27 marca 2011 w Nowym Gierałtowie, w Polsce. W trakcie spotkań wymieniali się doświadczeniami, narzędziami oraz pomysłami dotyczącymi możliwości, praw i obowiązków młodzieżowych radnych.

Semper Avanti stale pracuje nad tworzeniem i wspieraniem lokalnych rad młodzieżowych na Dolnym Śląsku. Zadaniem młodych radnych jest reprezentowanie młodzieży z lokalnych środowisk, działanie na jej korzyść jak również uczenie się demokracji lokalnej i systemu w jakim działa. Projekt realizowany ze środków programu Młodzież w działaniu.

 

„Youth councils – making things better” is a project supporting youth councils of Lower Silesia. Project participants met with their peers from Turkey, Germany, Estonia, Latvia and Bulgaria on 21 – 27 March 2011 in New Gierałtowie, Poland. During the meetings, participants exchanging experiences, tools and ideas on opportunities, rights and responsibilities of youth councilors.

Semper Avanti constantly working on creating and supporting local youth councils in Lower Silesia. The task of the young councilors is to represent young people from local communities, the action in its favor as well as learning local democracy and the system in which it operates. Project implemented by the Youth in Action Programme.

010201020101