Materiały edukacyjne Przedstawicielstwa Regionalnego KE

Już są!

Do kogo adresowane są materiały? Kto może z nich skorzystać?

Materiały edukacyjne kierowane są przede wszystkim do dwóch kategorii beneficjentów.
Pierwszą stanowią nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Drugą grupą odbiorców są trenerzy i edukatorzy, którzy na podstawie zaprezentowanych materiałów będą mogli prowadzić szkolenia w ramach opracowanych przez siebie projektów czy działań tematycznie powiązanych z proponowanymi zagadnieniami. Materiały mogą być też wykorzystywane przez pedagogów, pracowników młodzieżowych, liderów, wolontariuszy oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w działalność edukacyjną.
Zachęcamy także wszystkich zainteresowanych niniejszą publikacją do korzystania z części trenerskiej, stanowiącej oddzielny suplement. W praktyce bowiem nauczyciele, podejmując ogromne wyzwanie, jakim jest edukacja młodych ludzi, stają się dla nich trenerami. Warto więc wykorzystać na lekcji, choć fragmentarycznie, scenariusze przeznaczone dla trenerów czy prezentacje multimedialne przygotowane dla nich.

Jaki jest zakres tematyczny materiałów edukacyjnych?
Prezentowane materiały edukacyjne składają się z trzech zasadniczych części:
1) edukacja antydyskryminacyjna, z uwzględnieniem mowy nienawiści,
2) edukacja o prawach człowieka, w tym także prawach obywateli Unii Europejskiej (UE),
3) inicjatywy i programy UE adresowane do ludzi młodych, stworzone w celu wyrównania
szans dla młodzieży.

Każda z części podzielona jest na bloki tematyczne.
Materiały dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej obejmują następujące zagadnienia:
1) podstawy uprzedzeń i stereotypów – omawiamy tu kluczowe dla tematu pojęcia i mechanizmy, wskazujemy źródła uprzedzeń i metody ich przezwyciężania,
2) mowę nienawiści i przemoc rówieśniczą motywowaną mową nienawiści – definiujemy tu pojęcie mowy nienawiści oraz pojęcia pokrewne. Opisujemy sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom, wskazujemy akty prawne istotne dla zwalczania mowy nienawiści oraz organizacje pozarządowe działające w tym obszarze,
3) dyskryminację – wyjaśniamy pojęcie, wskazujemy akty prawne zakazujące dyskryminacji na poziomie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego,
4) masowe naruszenia praw człowieka – omawiamy w tej części zjawisko najcięższych przejawów dyskryminacji, a mianowicie ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, czystek etnicznych.

Materiały na temat praw człowieka zawierają treści związane z:
1) definiowaniem praw człowieka, ich klasyfikacją oraz generacjami,
2) międzynarodowymi systemami ochrony praw człowieka (wraz z ich krótką charakterystyką), ze szczególnym uwzględnieniem systemu Rady Europy,
3) ochroną praw wynikających z obywatelstwa UE – z uwzględnieniem jego genezy, katalogu praw oraz klasyfikacji mechanizmów dochodzenia roszczeń dostępnych dla obywateli Unii.

W materiałach dotyczących inicjatyw i programów UE adresowanych do ludzi młodych, stworzonych w celu wyrównania szans dla młodzieży uwzględniano zagadnieniadotyczące:
1) funkcjonowania programu Erasmus+ (wyselekcjonowane sektory i akcje w jego ramach),
2) wybrane inicjatywy UE (Gwarancje dla Młodzieży, Europejski Korpus Solidarności, EU AidVolunteers, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców),
3) odbywania staży i możliwości rozpoczęcia kariery w instytucjach UE.

ZAPRASZAMY!

@ Prawa Czlowieka – materiały edukacyjne Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej

@ Programy UE dla młodych – materiały edukacyjne Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej

@ Wokół dyskryminacji – materiały edukacyjne Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej

Suplement trenerski- Prawa Człowieka

Suplement trenerski- Programy UE dla młodych

Suplement trenerski- Wokół dyskryminacji