Polityka Młodzieżowa

Od początku istnienia stowarzyszenia Semper Avanti angażujemy się w działania budujące, rozwijające i wspierające politykę młodzieżową na Dolnym Śląsku. Byliśmy współorganizatorami konferencji Forum Radni – Młodzież, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2009. Konferencja ta przyczyniła się do powstania Komisji doraźnej ds. młodzieży przy Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jako reprezentanci Dolnego Śląska bierzemy również aktywny udział w konferencjach i seminariach międzynarodowej sieci regionów na rzecz młodzieży – ERY (European Regions for Youth – http://erynetwork.wordpress.com/). Wspieramy również działania i badania, prowadzone na rzecz młodzieży i jej aktywności obywatelskiej, prowadzone przez sieć ARE (Assemby of European Regions). W sierpniu, nieprzerwanie od 5 lat, organizujemy regionalne konferencje, będące miejscem dialogu liderów młodzieżowych regionu z lokalnymi i regionalnymi decydentami.

Do flagowych wydarzeń tego typu należy „Edukacja – Dialog – Partycypacja” – konferencja, która w 2009 roku w Siennej zgromadziła ponad 120 osób. Gośćmi byli burmistrzowie, radni, przewodniczący rad gmin i miast. Po raz pierwszy tak licznie zebrani przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych, wraz z przedstawicielami samorządów, dyskutowali na temat aktywności obywatelskiej młodych liderów – ze szczególnym uwzględnieniem młodych radnych. Drugim flagowym przedsięwzięciem, przygotowanym przez nasze stowarzyszenie, była organizowana w sierpniu 2012 roku we Wrocławiu konferencja pt. „Młodzi liderzy w społecznościach lokalnych”. Podczas tego spotkania młodzi liderzy mieli możliwość poszukać inspiracji do swojej działalności i poznać dolnośląskich samorządowców. Gośćmi byli między innymi Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Rafał Kubacki – judoka, mistrz Polski, Europy i świata, były radny miasta Wrocławia i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Młodzież mogła poznać sposób funkcjonowania parlamentu dzieci i młodzieży w Walii – Funky Dragon oraz system działania rad młodzieżowych na Filipinach. Ważnym elementem konferencji były zajęcia, przygotowane przez naszych specjalistów, które silnie zintegrowały grono dolnośląskich liderów młodzieżowych.

 

Youth policy

Since the beginning of the association, Semper Avanti engage in activities that build, developing and supporting youth policy in Lower Silesia. We were co-organizers of the conference Councillors Forum – Youth, organized by the Office of the Marshal of Lower Silesia in 2009. Conference has helped to create ad-hoc Commission for Youth at the Parliament of the Province of Lower Silesia. As representatives of Lower Silesia we also take an active part in conferences and seminars international network of regions in the youth – ERA (European Regions for Youth – http://erynetwork.wordpress.com/). As well we support and researched and carried out on behalf of young people and their civic activity, carried out by a network of ARE (assemby of European Regions). In August, continuously for five years, we are organizing the regional conferences, which is a forum for dialogue youth leaders of the region with local and regional decision-makers.

The flagship event of this type should be „Education – Dialogue – Participation” – a conference that in 2009 in Sienna gathered more than 120 people. The guests were mayors, councilors, chairman of the municipal councils and cities. For the first time as numerous representatives of institutions and non-governmental organizations, together with representatives of local government, discussed the active citizenship of young leaders – with particular emphasis on young councilors. Another flagship project, prepared by our association, was organized in August 2012 in Wroclaw Conference Fri „Young leaders in local communities.” During this meeting, the young leaders had the opportunity to look for inspiration for your business and know the local government of Lower Silesia. Guests included Raphael Jurkowlaniec – Marshal of Lower Silesia and Rafal Kubacki – judoka, Polish Champion, Europe and the world, former councilor of the city of Wroclaw and Lower Silesia Regional Assembly. Young people can get to know the functioning of parliament of children and young people in Wales – Funky Dragon and the system operation youth councils in the Philippines. An important element of the conference were the classes, prepared by our professionals that strongly integrated group of youth leaders in Lower Silesia.

0102010201010101