Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego prowadzenia szkoleń z języka angielskiego

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20 maja 2016 r., dotyczące prowadzenia szkoleń z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły 3 oferty, tj.:

Umurhan Bayri, Wrocław, ul. Czysta 2/5h

Anna Bronowska (abronowska@gmail.com)

Translater.Tłumaczenia i Nauka Języka Angielskiego Martyna Stefańska, Wrocław ul. Na Ostatnim Groszu 68/14

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Po dokonaniu analizy w/w ofert w oparciu o podane w zapytaniu kryterium oceny – najniższa cena, zdecydowano o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na korzyść:

Translater.Tłumaczenia i Nauka Języka Angielskiego Martyna Stefańska, Wrocław ul. Na Ostatnim Groszu 68/14

za cenę w wysokości 69,00 zł brutto za jedną godzinę lekcyjną (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych, 00/100).

Uzasadnienie do rozstrzygnięcia:

Oferta Wykonawcy Translater.Tłumaczenia i Nauka Języka Angielskiego Martyna Stefańska, Wrocław ul. Na Ostatnim Groszu 68/14 była prawidłowa pod względem formalnym. Cena zamówienia za jedną godzinę lekcyjną brutto podana przez Wykonawcę, była najniższa spośród otrzymanych ofert w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe.

logotypy-1