Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego prowadzenia szkolenia z języka angielskiego

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2017 r., dotyczące prowadzenia szkolenia z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły 4 oferty, tj.:

Empik School

Paweł Andrzejczak

Marta Borawska

Agnieszka Kuźmicka

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Po dokonaniu analizy w/w ofert w oparciu o podane w zapytaniu kryterium oceny – najniższa cena, zdecydowano o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na korzyść:

Pani Agnieszki Kuźmickiej

za cenę w wysokości 70,00 zł brutto za jedną godzinę lekcyjną (słownie: siedemdziesiąt  00/100).

 

Uzasadnienie do rozstrzygnięcia:

Oferta Wykonawcy Pani Agnieszki Kuźmickiej była prawidłowa pod względem formalnym. Całkowita wartość zamówienia brutto podana przez Wykonawcę była najniższa spośród otrzymanych ofert w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe.