The Breaking Timeline – Konfrontacje 2013

Konfrontacje, będące częścią projektu The Breaking Timeline to jeden z najbardziej prestiżowych festiwali tańca Breakdance w Polsce. Wcześniejsze edycje odbywały się cyklicznie od 2003 roku, przyciągając na zawody czołowe grupy taneczne z naszego kraju. Festiwal realizowany jest w ramach szeregu działań związanych z rozwojem świadomości kulturalnej mieszkańców Wrocławia. W działania te wchodzą m.in. zajęcia, warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży, spotkania tematyczne, wykłady o historii tańca w Polsce i na świecie, panele dyskusyjne, koncerty, zawody.

Poprzednie edycje festiwalu odbywały się m.in. w Centrum Kultury Agora, Centrum Inicjatyw Artystycznych, Wrocławskim Pałacyku oraz w klubach muzycznych: Puzzle, Plan B, W-Z, Alibi. Z roku na rok na festiwal przybywa coraz większa liczba gości z Polski i zagranicy. W maju 2013 nasze wydarzenie przyciągnęło gości m.in.z Finlandii, Szwecji, Australii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Kanady, Holandii, Hiszpanii, Francji, Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Anglii oraz Szwajcarii.

Specjalnie zapraszani zagraniczni goście sprawiają, iż Konfrontacje rok rocznie są wyjątkową pozycją w kalendarzu imprez w naszym kraju. Położenie miasta Wrocławia i  jego dobre skomunikowanie z krajami wschodu i zachodu Europy są nie wątpliwie dużym atutem. Planowany przez nas festiwal w 2014r. będzie trwać trzy dni i będzie połączeniem wydarzeń kulturalnych z rywalizacjami tanecznymi, dzięki czemu zaprezentujemy w pełni obraz naszej kultury szerokiemu gronu publiczności.

 

The breaking timeline- Confrontations 2013

Confrontations, as part of the project The Breaking Timeline is one of the most prestigious festivals of dancing breakdance in Poland. Earlier editions were held periodically since 2003, attracting a competition leading dance groups from our country. The festival is being implemented through a number of activities related to the development of cultural awareness inhabitants of Wroclaw. In these actions are, among others, classes, dance workshops for children and youth, thematic meetings, lectures on the history of dance in Poland and in the world, panel discussions, concerts and competitions.

Previous editions of the festival were held, inter alia, Agora Cultural Center, Center for Artistic Initiatives, the Palace of Wroclaw and music clubs: Puzzle, Plan B, GM, Alibi. From year to year the festival comes an increasing number of visitors from Polish and foreign. In May 2013, our event attracted visitors m.in.z Finland, Sweden, Australia, the Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Belarus, Germany, Canada, the Netherlands, Spain, France, Argentina, the United States, England and Switzerland.

Specially invited guests from abroad make it  every year a unique position in the calendar of events in our country. Location of the city of Wroclaw and good communication with the countries of Eastern and Western Europe are without a doubt a great asset. We planned the festival in 2014. It will last three days and will be a combination of cultural events from rivalries dance, so we will present the full picture of our culture a wide range of audiences.

Poprzednie edycje festiwalu cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Informacje na temat imprezy pojawiły się w wielu portalach internetowych m.in. TuWroclaw.com, Wroclove.info, www.break.pl, www.hip-hop.pl oraz we wrocławskim „Radiu Luz” czy magazynie Hiro. Festiwal ma na celu przybliżanie ludziom czym jest breakdance, oryginalnie zwany Breaking’iem i jest skierowany głównie do ludzi młodych by pokazać im możliwości kreatywnego spędzania czasu wolnego i obudzić w nich chęć do samorozwoju.

Cele imprezy:

• promowanie miasta Wrocławia i regionu dolnośląskiego na arenie międzynarodowej,
• popularyzacja tańca Breaking i elementów z nim związanych,
• promowanie i rozwój polskiej sceny tanecznej,
• kultywowanie i propagowanie kultury hip-hop oraz jej historii

 

Previous editions of the festival attracted a lot of interest among both participants and spectators. Information about the event appeared in a number of web portals include TuWroclaw.com, Wroclove.info, www.break.pl, www.hip-hop.pl and Wroclaw „Radio Luz” or stock Hiro. The festival aims to zooming people what is breakdance, originally called Breaking’iem and is aimed primarily at young people to show them the possibilities of creative leisure and awaken in them the desire for self-development.

Objectives of the event:

• to promote the city of Wroclaw and the region of Lower Silesia in the international arena,
• Breaking and popularize dance elements associated with it,
• the promotion and development of Polish dance scene,
• cultivating and promoting the culture of hip-hop and its history

0102010201010101010101010101