Wrocławskie osiedla czekają na nowych radnych – kandyduj do rady osiedla

Za niespełna dwa miesiące, 23 kwietnia 2017 r., wrocławianie pójdą do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do rad osiedli. Każdy, kto mieszka we Wrocławiu i czuje, że chciałby działać na rzecz swojego najbliższego otoczenia, może wystartować w wyborach. Wystarczy zgłosić swoją kandydaturę, zebrać głosy poparcia, a później aktywnie prowadzić kampanię wyborczą na swoim osiedlu.

Osoba, która chciałaby aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności, może zgłosić swoją kandydaturę w wyborach do rady osiedla. Jest kilka warunków formalnych, które musi spełnić:

– mieć ukończone 18 lat,

– posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju UE,

– mieszkać na terenie osiedla, z którego kandyduje i być wpisana do stałego rejestru wyborców w tym osiedlu,

– dysponować pełnią praw, by startować w wyborach.

 

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Aby dokonać zgłoszenia należy pobrać i wypełnić formularze dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Wrocławia (www.bip.um.wroc.pl – zakładka: Wybory do Rad Osiedli 2017 – Informacje dla kandydatów na radnych). Niezbędne jest także zebranie minimum 15 głosów poparcia wśród mieszkańców osiedla. Zgłoszenia przyjmowane są od 7 do 24 marca w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej (Sukiennice 9).

Po spełnieniu wymogów formalnych i zarejestrowaniu kandydatury, można rozpocząć kampanię wyborczą wśród mieszkańców osiedla.

Co może rada osiedla?

Mimo że rada osiedla jest przede wszystkim ciałem opiniodawczym, może mieć realny wpływ na jakość życia na osiedlu. Rada może np. wystąpić do władz Miasta z wnioskiem o powstanie na osiedlu nowego domu kultury, szkoły, przedszkola, czy ośrodka sportu. Może podjąć inicjatywę w sprawie zmiany w rozkładzie jazdy MPK lub organizacji ruchu na osiedlu, o stworzenie miejsca zieleni służącego okolicznym mieszkańcom. Rada osiedla opiniuje także ilość i lokalizację punktów sprzedaży alkoholu na osiedlu, jak też może wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rada zarządza finansami osiedla przyznanymi z budżetu miasta (w 2016 r. do rad osiedli trafiło ok. 1,8 mln zł) oraz występuje o dodatkowe środki na działania społeczne w tym centra aktywności, kluby seniora, festyny, imprezy okolicznościowe (w 2016 r. było to ok. 1 mln zł). Wszystkie te zadania realizuje we współpracy z władzami Miasta, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osiedlami.

Co roku Gmina Wrocław analizuje również wnioski rad osiedli w sprawie większych inwestycji (tzw. karty inwestycyjne). Mogą one dotyczyć np. powstania nowej szkoły, ośrodka sportu, placu zabaw czy parku.

Informacje dotyczące wyborów będą na bieżąco aktualizowane w serwisie: www.wroclaw.pl/wyboryosiedla2017

Szczegóły także na Facebooku: www.facebook.com/events/268252096921621

∼Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego