Wymiana Młodzieżowa w Macedonii

Informujemy, że w ramach projektu „FEW + MORE = INCLUSION” odbędzie się wymiana młodzieżowa dla osób z mniejszymi szansami (II cz. projektu).

Termin: 18-25.04.2017 r.

Miejsce: Struga (Macedonia)

Uczestnicy: młodzież w wieku 18-25 (gł. z mniejszymi szansami)

RÓWNY DOSTĘP I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Program Erasmus+ ma na celu promowanie równego dostępu i włączenia społecznego poprzez ułatwianie dostępu osobom ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych szansach w porównaniu z rówieśnikami do transnarodowych działań w sytuacji, gdy ten dostęp jest utrudniony bądź ograniczony.

Info pack: FMI-YE_Info pack

Wstępny program: FMI-YE_Time Table

Rekrutacja:
Zgłoszenia przyjmujemy do 5 lutego br. do godz. 20.00

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/a/semperavanti.org/forms/d/1qXOd4Jawld7rXd7V-1U8aWLBUmuPAjNkDZVJ4m414JE/edit