Zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia usługi szkolenia z prawnikiem

Zapytanie o cenę dotyczące świadczenia usługi prawnej w ramach projektu „Europa Zawodowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres merytoryczny:

Świadczenie usługi prawnej (w formie grupowych zajęć) w określonym przez Zamawiającego miejscu (na terenie województwa dolnośląskiego) i w okresie od dnia zawarcia umowy zlecenie do dnia 31.08.2017r. Uczestnikami szkolenia będzie grupa ok. 8 osobowa.

Celem usługi prawnej, będącej przedmiotem niniejszego zapytania jest uświadomienie uczestnikom i uczestniczkom projektu skutków i konsekwencji działań innego systemu prawnego niż Polski, w związku z ich wyjazdem na zagraniczny staż w ramach projektu.

W ramach Zamówienia planuje się:

1) Przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawa w ilości 4 godziny lekcyjne (1 grupa).

Ponadto wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: przygotowania raportu ze szkolenia oraz programu szkolenia.

 

Wymogi formalne oceny prowadzącego (do spełnienia łącznie):
– Wykonawca posiada wykształcenie wyższe prawnicze.
– Prawnik powinien mieć kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia usługi w ramach niniejszego zapytania – czyli dopasowane do charakteru, rodzaju i przedmiotu zlecenia oraz szczególnego statusu i sytuacji osób objętych wsparciem w ramach projektu.
– Wykonawcą niniejszego zlecenia może zostać osoba, której łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych różnych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Jednocześnie Wykonawca oświadczy w umowie, iż zobowiązuje się do spełnienia powyższego warunku w okresie kwalifikowania swojego wynagrodzenia w przedmiotowym projekcie.

Weryfikacja wymogów formalnych nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, tj. Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie jednocześnie oświadcza, iż spełnia wymogi formalne zawarte w przedmiotowym zapytaniu o cenę. Zamawiający przed podpisaniem umowy ma prawo do weryfikacji i potwierdzenia spełnienia w/w wymogów formalnych na podstawie odpowiednich dokumentów dostarczonych na wniosek Zamawiającego przez Wykonawcę.

Forma zatrudnienia: Zamawiający we wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach którego zleca przedmiotową usługę zaznaczył, iż będzie ona realizowana przez personel projektu (osobiste świadczenie pracy) na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca będzie rozliczany na podstawie rzeczywiście wykonanych godzin pracy.

Termin składania ofert:

Oferty cenowe należy składać do dnia 18.08.2017r. do godz. 16.00 osobiście w siedzibie stowarzyszenia Semper Avanti, pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław. – W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Europa Zawodowo – spotkanie z prawnikiem” lub mailowo na adres „semperavanti.jarek@gmail.com”.

W ofercie należy wskazać cenę za:
Świadczenie usługi prawnej w formie grupowych zajęć: …………… zł/ godzinę lekcyjną.
Cena musi zawierać pełną wartość prowadzenia szkolenia uwzględniającą wszystkie koszty.
Podana wycena musi zostać określona w kwocie brutto. (*w przypadku, gdy pracodawca tj. Semper Avanti w związku z zatrudnieniem zobowiązany będzie do opłacenia dodatkowych opłat/ podatków należy je wskazać w wycenie podając kwotę brutto wraz z pochodnymi).

Kryterium wyboru:

Najkorzystniejsza aktualna cena na rynku lokalnym spełniająca wymogi formalne.
Jeżeli wybrany najbardziej konkurencyjny wykonawca nie będzie w stanie potwierdzić swoich referencji lub doświadczenia, lub nastąpi inna przyczyna dla której nie podejmie się realizacji zadania wykonawca ma prawo do wyboru kolejnego wykonawcy z listy.
Miejsce świadczenia usługi:
Planowane miejsca prowadzenia szkolenia to Ochotniczy Hufiec Pracy Trzebnica siedziba Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy, ul. Żeromskiego 25, 55-100 Trzebnica.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania innego miejsca szkoleń na terenie woj. dolnośląskiego. Zapotrzebowanie na prowadzenie zajęć Zamawiający wskaże na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.
Opis projektu w ramach, którego realizowany będzie przedmiot zlecenia:
Tytuł projektu: „EUROPA ZAWODOWO”
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Semper Avanti
Partner krajowy: Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Partnerzy zagraniczni:
·włoska organizacja “YouNet”
·niemiecka certyfikowana organizacja non-profit “Gesellschaft für Europabildung e.V (GEB)”
·hiszpańska organizacja „Asociación Mundus – Un Mundo a tus Pies”
Grupa docelowa: wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 64 osoby, w tym 32 kobiety, w wieku 18-35 lat, zagrożone wykluczeniem społecznym, które należą do grupy NEET, tj. spełniają łącznie następujące warunki:
– nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo);
– nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
– nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
Dodatkowo co najmniej 16 uczestniczek i 16 uczestników będzie osobami należącymi do grupy ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków pracy i życia kwalifikujące się do wsparcia przez OHP.
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 64 osób (32 K i 32 M) z terenu województwa dolnośląskiego, w wieku 18-35 lat, należących do grupy NEET, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację w terminie 01.04.2016 r. – 31.12.2017 r. staży zagranicznych w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.
Okres realizacji: 01.04.2016 r. – 31.12.2017 r.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa: 1 764 557,54 zł (97 % wartości projektu).
Wartość wkładu własnego wnoszonego przez Wnioskodawcę tj. Stowarzyszenie Semper Avanti: 54 573,94 zł (3%wartości projektu).
Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
1 – Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu;
2- Przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników / uczestniczek do mobilności;
3- Pobyt uczestników/uczestniczek za granicą, tj. realizacja przez każdego uczestnika projektu 60-dniowego stażu zagranicznego;
4 – Aktywizacja uczestników/uczestniczek po powrocie do kraju, tj. realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu;
Istotnym efektem realizacji projektu będzie nabycie kompetencji społeczno-zawodowych i kluczowych, w celu podjęcia zatrudnienia przez 58 uczestników projektu. Ponadto w rezultacie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zdobędą doświadczenie zawodowe u zagranicznych pracodawców, które zwiększy ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy i wpłynie motywująco na osoby objęte wsparciem.

http://semperavanti.org/wp-content/uploads/2017/05/FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg