Zapytanie o cenę – Prowadzenie szkolenia z języka angielskiego

Zapytanie o cenę – Prowadzenie szkolenia z języka angielskiego:

Zakres merytoryczny:

Prowadzenie szkolenia z języka angielskiego w określonym przez Zamawiającego miejscu (na terenie województwa Dolnośląskiego) i w określonym przez Zamawiającego czasie. Uczestnikami szkolenia będzie grupa ok. 8 osobowa, grupa przejdzie 60 godzin szkolenia językowego.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy do takich krajów jak Hiszpania, Włochy, Niemcy. W ramach Zamówienia planuje się:

1) prowadzenie języka angielskiego w ilości 60 godzin lekcyjnych (1 grupa).

Ponadto wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: przygotowania raportu ze szkolenia oraz programu szkolenia.

Zlecenie będzie wykonywane w okresie od dnia zawarcia umowy zlecenie do dnia 31.08.2017r.

Personel projektu (Zleceniobiorca) będzie rozliczany na podstawie rzeczywiście wykonanych godzin pracy, jeżeli ze względów technicznych Zleceniodawca nie zdoła zebrać odpowiednich grup uczestników Zamówienie nie zostanie udzielone w pełnej wysokości i wynagrodzenie nie będzie przysługiwało.

Składając swoją wycenę oświadcza się równocześnie o kompetencjach (lub zasobach kadrowych) do przeprowadzenia ww. zakresu prac.

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie.

Podana wycena musi zostać określona w kwocie brutto. (*w przypadku, gdy pracodawca tj. Semper Avanti w związku z zatrudnieniem zobowiązany będzie do opłacenia dodatkowych opłat/ podatków należy je wskazać w wycenie podając kwotę brutto wraz z pochodnymi).

Termin składania ofert:

Oferty cenowe należy składać do dnia 28.04.2017r. do godz. 12.00 osobiście w siedzibie stowarzyszenia Semper Avanti, pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław. – W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Europa Zawodowo – szkolenia językowe” lub mailowo na adres semperavanti.jarek@gmail.com lub katarzyna.lesniak@semperavanti.org.

W ofercie należy wskazać cenę za prowadzenie języka angielskiego …………… zł/ godzinę lekcyjną.

Cena musi zawierać pełną wartość prowadzenia szkolenia uwzględniającą wszystkie koszty.

Wymogi formalne oceny prowadzącego, tj.:

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego o ilości co najmniej 500 godzin lekcyjnych.
Beneficjant we wniosku o dofinansowanie wskazał, iż przedmiotowy koszt poniesiony będzie przez personel projektu (osobiste świadczenie pracy) na podstawie umowy zlecenie zawartej z prowadzącym.

Wnioskodawca w trakcie realizacji usługi będzie zobligowany do poświadczania zaangażowania zawodowego, które nie może przekroczyć w ujęciu miesięcznym wartości 276 h łącznie.

Kryterium wyboru:

Najkorzystniejsza aktualna cena na rynku lokalnym spełniająca wymogi formalne.

Jeżeli wybrany najbardziej konkurencyjny wykonawca nie będzie w stanie potwierdzić swoich referencji lub doświadczenia, lub nastąpi inna przyczyna dla której nie podejmie się realizacji zadania wykonawca ma prawo do wyboru kolejnego wykonawcy z listy.

Miejsce świadczenia pracy/usługi:

Planowane miejsca prowadzenia szkolenia to Trzebnica. Planowane daty dla szkolenia językowego zostaną przekazane zamawiającemu na 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem. Jednakże Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wskazania innego terminu i miejsca szkoleń na terenie woj. Dolnośląskiego.

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „EUROPA ZAWODOWO”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Semper Avanti

Partner krajowy: Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Partnerzy zagraniczni:

włoska organizacja “YouNet”
niemiecka certyfikowana organizacja non-profit “Gesellschaft für Europabildung e.V (GEB)”
hiszpańska organizacja „Asociación Mundus – Un Mundo a tus Pies”
Grupa docelowa: wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 64 osoby, w tym 32 kobiety, w wieku 18-35 lat, zagrożone wykluczeniem społecznym, które należą do grupy NEET, tj. spełniają łącznie następujące warunki:

– nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo);

– nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;

– nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Dodatkowo co najmniej 16 uczestniczek i 16 uczestników będzie osobami należącymi do grupy ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków pracy i życia kwalifikujące się do wsparcia przez OHP.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 64 osób (32 K i 32 M) z terenu województwa dolnośląskiego, w wieku 18-35 lat, należących do grupy NEET, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację w terminie 01.04.2016 r. – 31.08.2017 r. staży zagranicznych w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

Okres realizacji: 01.04.2016 r. – 31.08.2017 r.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa: 1 764 557,54 zł (97 % wartości projektu).

Wartość wkładu własnego wnoszonego przez Wnioskodawcę tj. Stowarzyszenie Semper Avanti: 54 573,94 zł (3%wartości projektu).

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

1 – Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu;

2- Przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników / uczestniczek do mobilności;

3- Pobyt uczestników/uczestniczek za granicą, tj. realizacja przez każdego uczestnika projektu 60-dniowego stażu zagranicznego;

4-Aktywizacja uczestników/uczestniczek po powrocie do kraju, tj. realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu;

Istotnym efektem realizacji projektu będzie nabycie kompetencji społeczno-zawodowych i kluczowych, w celu podjęcia zatrudnienia przez 58 uczestników projektu. Ponadto w rezultacie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zdobędą doświadczenie zawodowe u zagranicznych pracodawców, które zwiększy ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy i wpłynie motywująco na osoby objęte wsparciem.