Zapytanie o cenę – Przelot na trasie Hiszpania, Barcelona – lotnisko w Polsce

Zakres merytoryczny:
Świadczenie usługi przelotu na trasie Hiszpania, Barcelona – lotnisko w Polsce w dniu 27.08.2016r. dla 7 osób dorosłych.

 

Wymogi formalne oceny prowadzącego (do spełnienia łącznie):
Wykonawca oświadcza, że posiada środki techniczne, które pozwalają na bezpieczny i sprawny przelot na określonej trasie.
Termin składania ofert:
Oferty cenowe należy składać do dnia 8.08.2016r. do godz. 12.00 osobiście w siedzibie stowarzyszenia Semper Avanti, pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław. – W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Europa Zawodowo – transport Barcelona” lub mailowo na adres „semperavanti.jarek@gmail.com”.
 

W ofercie należy wskazać cenę świadczenie usługi transportowej: ……………. zł
Cena musi zawierać pełny koszt przelotu z bagażem co najmniej 15 kg/osobę.
Podana wycena musi zostać określona w kwocie brutto. (*w przypadku, gdy pracodawca tj. Semper Avanti w związku z zatrudnieniem zobowiązany będzie do opłacenia dodatkowych opłat/ podatków należy je wskazać w wycenie podając kwotę brutto wraz z pochodnymi).
 

Kryterium wyboru:
Najkorzystniejsza aktualna cena na rynku lokalnym spełniająca wymogi formalne.
Jeżeli wybrany najbardziej konkurencyjny wykonawca nie będzie w stanie potwierdzić swojego potencjału technicznego zamawiający ma prawo do wyboru kolejnego wykonawcy z listy.

 

http://semperavanti.org/wp-content/uploads/2016/05/logotypy-1.bmp