Zapytanie o cenę – Przelot na trasie Wrocław – Bolonia – Wrocław

Zakres merytoryczny:
Część 1)Świadczenie usługi przelotu na trasie Wrocław – Bolonia w dniu 12.06.2016r. dla 9 osób dorosłych.

Część 2)Świadczenie usługi przelotu na trasie Bolonia – Wrocław w dniu 26.06.2016r. dla 1 osoby dorosłej.

Część 3)Świadczenie usługi przelotu na trasie Bolonia – Wrocław w dniu 14.08.2016r. dla 8 osób dorosłych.

Wymogi formalne oceny prowadzącego (do spełnienia łącznie):
Wykonawca oświadcza, że posiada środki techniczne, które pozwalają na bezpieczny i sprawny przelot na określonej trasie.
Termin składania ofert:
Oferty cenowe należy składać do dnia 8.06.2016r. do godz. 13.00 osobiście w siedzibie stowarzyszenia Semper Avanti, pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław. – W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Europa Zawodowo – transport Bolonia” lub mailowo na adres „semperavanti.jarek@gmail.com”.
W ofercie należy wskazać cenę za:
Świadczenie usługi transportowej w zakresie:

Części 1)   …………… zł,

Części 2)   …………… zł,

Części 3)   …………… zł.
Cena musi zawierać pełny koszt przelotu z bagażem co najmniej 15 kg/osobę.
Podana wycena musi zostać określona w kwocie brutto. (*w przypadku, gdy pracodawca tj. Semper Avanti w związku z zatrudnieniem zobowiązany będzie do opłacenia dodatkowych opłat/ podatków należy je wskazać w wycenie podając kwotę brutto wraz z pochodnymi).
Kryterium wyboru:
Najkorzystniejsza aktualna cena na rynku lokalnym spełniająca wymogi formalne.
Jeżeli wybrany najbardziej konkurencyjny wykonawca nie będzie w stanie potwierdzić swojego potencjału technicznego zamawiający ma prawo do wyboru kolejnego wykonawcy z listy.

logotypy-1