Zapytanie o cenę przewozów krajowych i międzynarodowych

Zakres merytoryczny:

Część 1) Świadczenie usług przewozów krajowych (np. dowóz uczestników projektu z województwa dolnośląskiego na wybrane lotnisko w Polsce, powrót z wybranego lotniska w Polsce do miejscowości zlokalizowanej na dolnym śląsku, transport z Legnicy do Wrocławia) dla:

A) 8 osób i mniej,

B) 9 osób i więcej.

Część 2) Świadczenie usług przewozów międzynarodowych (dowóz uczestników projektu z województwa dolnośląskiego do miejsca docelowego Włochy, Hiszpania, Niemcy) dla:

A) 8 osób i mniej,

B) 9 osób i więcej.

W obu przypadkach należy uwzględnić, iż uczestnicy będą mieli ze sobą bagaże ok. 20 kg bagażu na osobę oraz bagaże podręczne.

 

Wymogi formalne oceny prowadzącego (do spełnienia łącznie):
Wykonawca oświadcza, że posiada środki techniczne, które pozwalają na bezpieczny i sprawny przejazd na określonej trasie. Zamawiający zobowiązuje się wskazać z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem planowany termin przejazdu uczestników.
Termin składania ofert:
Oferty cenowe należy składać do dnia 8.08.2016r. osobiście w siedzibie stowarzyszenia Semper Avanti, pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław. – W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Europa Zawodowo” lub mailowo na adres „semperavanti.jarek@gmail.com”.
W ofercie należy wskazać cenę za:

Części 1A)   …………… zł/km,

Części 1B)   …………… zł/km,

Części 2A)   …………… zł/km.

Części 2B)   …………… zł/km.

Podana wycena musi zostać określona w kwocie brutto. Podana stawka dotyczy przebiegu na danej trasie w jedną stronę, tj. „od” – „do”, zlecający nie płaci za puste przebiegi (bez osób). Cena zawiera wszystkie koszty i opłaty, tj. opłaty za paliwo, opłaty za autostrady, opłaty paliwowe, eksploatacyjne, itd.

 

Kryterium wyboru:

Najkorzystniejsza aktualna cena na rynku lokalnym spełniająca wymogi formalne.

Jeżeli wybrany najbardziej konkurencyjny wykonawca nie będzie w stanie potwierdzić swojego potencjału technicznego lub uchyli się od podpisania umowy zamawiający ma prawo do wyboru kolejnego wykonawcy z listy.

Miejsce świadczenia pracy/usługi:

Polska i Zagranica.

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „EUROPA ZAWODOWO”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Semper Avanti

Partner krajowy: Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Partnerzy zagraniczni:

włoska organizacja “YouNet”
niemiecka certyfikowana organizacja non-profit “Gesellschaft für Europabildung e.V (GEB)”
hiszpańska organizacja „Asociación Mundus – Un Mundo a tus Pies”
Grupa docelowa: wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 64 osoby, w tym 32 kobiety, w wieku 18-35 lat, zagrożone wykluczeniem społecznym, które należą do grupy NEET, tj. spełniają łącznie następujące warunki:

– nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo);

– nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;

– nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Dodatkowo co najmniej 16 uczestniczek i 16 uczestników będzie osobami należącymi do grupy ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków pracy i życia kwalifikujące się do wsparcia przez OHP.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 64 osób (32 K i 32 M) z terenu województwa dolnośląskiego, w wieku 18-35 lat, należących do grupy NEET, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację w terminie 01.04.2016 r. – 31.08.2017 r. staży zagranicznych w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

Okres realizacji: 01.04.2016 r. – 31.08.2017 r.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa: 1 764 557,54 zł (97 % wartości projektu).

Wartość wkładu własnego wnoszonego przez Wnioskodawcę tj. Stowarzyszenie Semper Avanti: 54 573,94 zł (3%wartości projektu).

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

1 – Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu;

2- Przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników / uczestniczek do mobilności;

3- Pobyt uczestników/uczestniczek za granicą, tj. realizacja przez każdego uczestnika projektu 60-dniowego stażu zagranicznego;

4-Aktywizacja uczestników/uczestniczek po powrocie do kraju, tj. realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu;

Istotnym efektem realizacji projektu będzie nabycie kompetencji społeczno-zawodowych i kluczowych, w celu podjęcia zatrudnienia przez 58 uczestników projektu. Ponadto w rezultacie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zdobędą doświadczenie zawodowe u zagranicznych pracodawców, które zwiększy ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy i wpłynie motywująco na osoby objęte wsparciem.

 

logotypy-1