Zapytanie o cenę przewozów międzynarodowych

Zakres merytoryczny:

Świadczenie usług przewozów międzynarodowych – przewóz uczestników projektu z Berlina (Niemcy) do Wrocławia, grupa 7-osobowa.

Należy uwzględnić, iż uczestnicy będą mieli ze sobą bagaże ok. 20 kg na osobę.

Termin realizacji: wyjazd 16.12.2016r. (piątek), godzina 10:00.

Wymogi formalne oceny prowadzącego:
Wykonawca oświadcza, że posiada środki techniczne, które pozwalają na bezpieczny i sprawny przejazd na określonej trasie.
Termin składania ofert:
Oferty cenowe należy składać do dnia 14.12.2016r. do godziny 12:00 osobiście w siedzibie stowarzyszenia SemperAvanti, pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław. – W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Europa Zawodowo” lub mailowo na adres „semperavanti.jarek@gmail.com”.
W ofercie należy wskazać cenę za całą usługę:…………… zł,

Podana wycena musi zostać określona w kwocie brutto. Podana stawka dotyczy przebiegu na danej trasie w jedną stronę, tj. „od” – „do”, zlecający nie płaci za puste przebiegi (bez osób). Cena zawiera wszystkie koszty i opłaty, tj. opłaty za paliwo, opłaty za autostrady, opłaty paliwowe, eksploatacyjne, itd.

 

Kryterium wyboru:

Najkorzystniejsza aktualna cena na rynku lokalnym spełniająca wymogi formalne.

Jeżeli wybrany najbardziej konkurencyjny wykonawca nie będzie w stanie potwierdzić swojego potencjału technicznego lub uchyli się od podpisania umowy zamawiający ma prawo do wyboru kolejnego wykonawcy z listy.

Miejsce świadczenia pracy/usługi:

Przewóz na trasie Wrocław – Berlin

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „EUROPA ZAWODOWO”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie SemperAvanti

Partner krajowy: Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Partnerzy zagraniczni:

włoska organizacja “YouNet”
niemiecka certyfikowana organizacja non-profit “GesellschaftfürEuropabildunge.V (GEB)”
hiszpańska organizacja „AsociaciónMundus – Un Mundo a tus Pies”
Grupa docelowa: wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 64 osoby, w tym 32 kobiety, w wieku 18-35 lat, zagrożone wykluczeniem społecznym, które należą do grupy NEET, tj. spełniają łącznie następujące warunki:

– nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo);

– nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;

– nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Dodatkowo co najmniej 16 uczestniczek i 16 uczestników będzie osobami należącymi do grupy ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków pracy i życia kwalifikujące się do wsparcia przez OHP.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 64 osób (32 K i 32 M) z terenu województwa dolnośląskiego, w wieku 18-35 lat, należących do grupy NEET, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację w terminie 01.04.2016 r. – 31.08.2017 r. staży zagranicznych w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

Okres realizacji: 01.04.2016 r. – 31.08.2017 r.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa: 1 764 557,54 zł (97 % wartości projektu).

Wartość wkładu własnego wnoszonego przez Wnioskodawcę tj. Stowarzyszenie SemperAvanti: 54 573,94 zł (3%wartości projektu).

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

1 – Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu;

2- Przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników / uczestniczek do mobilności;

3- Pobyt uczestników/uczestniczek za granicą, tj. realizacja przez każdego uczestnika projektu 60-dniowego stażu zagranicznego;

4-Aktywizacja uczestników/uczestniczek po powrocie do kraju, tj. realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu;

Istotnym efektem realizacji projektu będzie nabycie kompetencji społeczno-zawodowych i kluczowych, w celu podjęcia zatrudnienia przez 58 uczestników projektu. Ponadto w rezultacie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zdobędą doświadczenie zawodowe u zagranicznych pracodawców, które zwiększy ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy i wpłynie motywująco na osoby objęte wsparciem.

logotypy-1