Zespół Szkół nr 4 w Legnicy przeszkolił swoja kadrę

W dniach: 28, 29, 30.08.2018 odbyły się warsztaty z grupą nauczycieli z Zespołu Szkół nr 4 z Legnicy dotyczące: narzędzi diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji; praw człowieka i obywatela oraz projektów i programów europejskich. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe, głównie ze względu na różnorodność panującą w tej placówce. Szkoła ta jest polsko-ukraińska, promuje wartości wyrównywania szans, włączania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem oraz idee międzynarodowości i międzykulturowości.

Nauczyciele, którzy uczestniczyli w warsztacie mają już doświadczenie w organizowaniu projektów międzynarodowych, głównie wymian. W związku z tym ich zaangażowanie od początku zajęć było bardzo duże. Aktywnie uczestniczyli w dyskusjach, dzielili się wiedzą, jak i zgłaszali konkretne zapytania i tematy do analizy. Dokładnie zostały omówione wszystkie założone zagadnienia. Dodatkowo na konkretnych przykładach przedyskutowaliśmy formy zaangażowania młodzieży oraz wyzwania, które stoją przed nauczycielami w kwestii promowania projektów UE. Nauczyciele są gotowi do działania i aranżowania nowych projektów w celu podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych młodych ludzi.

  

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.