Klaster Edukacyjny Glokal

Cel funkcjonowania:

Klastra Edukacyjnego Glokal  jest umocnienie roli jego członków w Polsce  i na arenie międzynarodowej jako potencjalnych partnerów projektowych i biznesowych oraz wspomaganie ich rozwoju z wykorzystaniem potencjału rozwojowego  w szczególności poprzez:

 •  intensyfikację współpracy między samorządem, biznesem i organizacjami pozarządowymi,
 • rozwijanie umiejętności  specjalistycznych mieszkańców europy,
 • wsparcie w obszarze rozwoju lokalnego, społecznego i gospodarczego.

 

Powyższe cele będą osiągane między innymi poprzez:

 1. stworzenie wspólnej strategii dla rozwoju edukacji nakierowanej na specjalizacje zawodowe  w zakresach uznanych przez członków Klastra za kluczowe;  
 2. prowadzenie wspólnych działań służących promocji Klastra i jego członków, opracowanie
  i wdrożenie wspólnego programu marketingowego dla Klastra;
 3. występowanie w interesie rozwoju Klastra oraz jego członków przed władzami w, kraju a także europejskimi;
 4. działania i projekty związane z inwestycjami w tym obszarze;
 5. organizację konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń, warsztatów, wymian i dobrych praktyk;
 6. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami spoza Klastra w szczególności z działającymi na terenie Eropy.
 7. inicjowanie, planowanie i koordynowanie wspólnych projektów oraz występowanie
  z wnioskami o ich dofinansowanie ze środków publicznych (krajowe, wspólnotowe),
  w szczególności z funduszy europejskich.
  Deklarcja przystapienia do keG
  umowa utworzenia i prowadzenia keG 
  regulamin GLOKAL

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: biuro@glokal.edu.pl